Algemene voorwaarden

 1. DE SMEDT HVAC BVBA is gevestigd te Oppemkerkstraat 13 te 1860 Meise, KBO: 0688.742.659, RPR Brussel, BTW BE 0688.742.659

 2. Elke bestelling houdt aanvaarding in van onderhavige algemene voorwaarden door de klant.

 3. Behoudens anders overeengekomen, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 30 dagen, op onze maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.

  Elke factuur wordt beschouwd als aanvaard wanneer geen protest is verzonden bij aangetekend gemotiveerd schrijven binnen acht dagen na factuurdatum.

 4. Bij gebreke van betaling op de vervaldag, dient van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente van 10% jaars betaald te worden op het saldo, vanaf de datum van de factuur.

 5. Bij gebreke van betaling op de vervaldag, dient tevens een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het saldo betaald te worden, met een minimum van 75 Euro.

 6. Indien de klant een consument is in de zin van art. I.1 van het Wetboek Economisch Recht (WER), dan zal, in geval dat zijn factuurprotest ontvankelijk en gegrond wordt bevonden door DE SMEDT HVAC BVBA of door de rechtbank, de klant aanspraak kunnen maken, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, op een vergoeding van 10% van de geprotesteerde waarde van de betreffende factuur, met een minimum van 75€.

  Indien DE SMEDT HVAC BVBA een geldsom verschuldigd is aan een klant, consument in de zin van art. I.1 van het WER, dan heeft deze klant recht, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, op een nalatigheidsinterest van 10% jaars op deze som, vanaf datum van opeisbaarheid, voor zover zijn vordering op DE SMEDT HVAC BVBA ontvankelijk en gegrond wordt bevonden door DE SMEDT HVAC BVBA of door de rechtbank.

 7. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het saldo van alle andere facturen, zelfs nog niet vervallen, onmiddellijk opeisbaar. DE SMEDT HVAC BVBA is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien de klant in gebreke blijft tot het betalen van één vervallen factuur, totdat de volledige prijs is voldaan. In toepassing van dit artikel heeft de klant geen recht op vergoeding, zowel bij schorsing als bij ontbinding.

  De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.
 8. Eigendom van geleverde goederen gaan eerst over op de koper nadat deze aan DE SMEDT HVAC BVBA alle verplichtingen ingevolge deze levering heeft voldaan met inbegrip van de eventuele kosten, vergoedingen en penaliteiten. De klant kan derhalve op geen enkele wijze beschikken over de nog niet volledig betaalde goederen. Meer in het bijzonder kan hij ze niet aan derden ter beschikking stellen, in onderpand geven of in eigendom overdragen.

 9. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

 10. Na levering draagt de koper alle risico’s, waarin inbegrepen gevallen van overmacht, vernietiging en bewaringslast.

 11. De garantietermijn van 2 jaar start vanaf de leveringsdatums. Deze waarborg is altijd ondergeschikt aan periodiek onderhoud van de toestellen, aan een installatie conform de voorschriften van de leverancier.

  Garantie is niet van toepassing op eventuele lekken of verstoppingen in condensleidingen.

 12. Gelet op de schommelingen van de wisselmarkten en de grondstofprijzen, behouden we ons het recht voor de prijzen op de (getekende) offerte te wijzigen en aan te passen.

 13. Indien de klant een onderneming is in de zin van art. I.1 van het (WER), is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstneming of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Verborgen gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan, per aangetekend schrijven melden aan de verkoper, op straffe van verval van recht op vergoeding.

 14. Indien de klant wel consument is in de zin van art. I.1 van het (WER), dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, op straffe van verval van recht op vergoeding.

 15. Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie moeten geschieden binnen de acht dagen na de levering, de uitvoering en/of de facturatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden.

  Op de verwerkte materialen en producten gelden de garanties van de fabrikant/ leverancier. De garanties van de aannemer dragen op dat punt niet verder dan die van de fabrikant/leverancier in kwestie.

  In geval er zich gebreken voordoen aan de werken en deze tijdig gemeld worden, heeft de aannemer de keuze de gebreken te herstellen zodat de werken finaal conform de overeenkomst afgewerkt worden, ofwel hiervoor een schadevergoeding te betalen. Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek, moeten door de klant gemeld worden binnen de maand na de ontdekking ervan en uiterlijk binnen het jaar na de uitvoering van de werken ingeroepen worden.Indien dergelijke verborgen gebreken worden vastgesteld, garandeert de aannemer het gratis ter beschikking stellen van materiaal of toestellen om het gebrek te verhelpen, of tot de betaling van een vergoeding die overeenkomt met de waarde van de gebrekkige materialen. Werkuren en verplaatsingskosten vallen echter niet onder die garantie en kunnen dus alsnog aangerekend worden.Enige aansprakelijkheid van de aannemer voor eventuele gevolgschade wordt bij deze expliciet uitgesloten.
 16. Ingeval van betwistingen zijn de Nederlandstalige rechtbanken van het kanton Meise en van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.
 17. In geval van zichtbare of verborgen gebreken, verliest de klant zijn recht op vergoeding indien de goederen verwerkt of behandeld werden.
 18. De dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan en kan niet worden aangesproken in geval van zijn lichte, zware, of zelfs opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de DE SMEDT HVAC BVBA steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen.
 19. Voor zover de klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht (WER) en voor zover de overeenkomst buiten de onderneming van de aannemer gesloten werd.

  DE SMEDT HVAC BVBA informeert de klant dat hij in bepaalde gevallen, zoals voorzien in de artikelen VI.64 e.v. van het WER een herroepingsrecht heeft.

  Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst gesloten werd.

  De klant kan dit herroepingsrecht evenwel niet uitoefenen in de volgende in artikel VI.73 van het WER voorziene gevallen:

  • de levering en plaatsing van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen en of van goederen of materialen die specifiek voor die klant bedoeld en besteld zijn;
  • de levering van goederen en materialen die na levering en plaatsing onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken, waarbij inbegrepen wordt geacht: door hun plaatsing of montage onroerend zijn geworden;
  • overeenkomsten waarbij de klant de aannemer specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om dringende herstellingen of een onderhoud te verrichten;
  • overeenkomsten met betrekking tot de constructie van nieuwe gebouwen en de ingrijpende verbouwing van bestaande gebouwen.De klant erkent ook uitdrukkelijk dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de aannemer de overeenkomst, waarvan de uitvoering van de werken met voorafgaande instemming van de consument is gestart vóór het einde van de herroepingstermijn, volledig uitgevoerd heeft.
 20. Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden. In geval van annulatie, evenals bij ontbinding van de overeenkomstten nadele van de klant, zal laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, en dit onverminderd het recht van DE SMEDT HVAC BVBA om een hogere schade te bewijzen.
 1. Uw persoonsgegevens worden door DE SMEDT HVAC BVBA verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop. Via ons e- mailadres, info@desmedthvac.be, kunt u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen.


Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (http://www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Ons algemeen beleid op het vlak van gegevensbescherming is beschikbaar op onze website (www.desmedthvac.be), en kan u altijd opvragen via ons e-mailadres (info@desmedthvac.be).